Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế năm 2012

Nhằm phục vụ cho nhu cầu quyết toán thuế 2012, Công ty TNHH Dịch vụ Kế tóan Đồng Hưng cung cấp Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế năm 2012 để các bạn kế tóan cùng tham khảo và thực hiện.

 

Tải về: Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế năm 2012