Tài liệu CNKT thuế theo TT26/2015/TT-BTC cho những người hành nghề DVKT phía Nam

Các nội dung mới tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư hướng dẫn về thuế đã được Ông Chung Thành Tiến hướng dẫn cặn kẽ cho các ACE hành nghề và sau đó là toàn bộ nhân viên, qua đó giúp ACE làm dịch vụ kế toán cho khách hàng là hội viên của VICA, của Công ty tự tin hơn khi tư vấn, tính toán thuế, nộp báo cáo thuế cho khách hàng trong thời gian tới.
Bên cạnh việc hướng dẫn, chia sẻ các nội dung mới của Thông tư 26/2015/TT-BTC, điểm nhấn trong đợt này Ông Chung Thành Tiến đã dành thời gian chia sẻ rất cặn kẽ một số quan điểm bất cập trong việc ban hành, vận dụng chính sách thuế tại Việt Nam. Qua đó, giúp ACE tham dự hiểu rõ và thấu đáo hơn về các văn bản thuế góp phần vào việc tư vấn hiệu quả cho khách hàng, hạn chế tối đa các rủi ro khi vận dụng chính sách của Nhà nước.