Tài liệu CNKT thuế theo Thông tư 151/2014/TT-BTC cho nhân viên Đồng Hưng.

Các nội dung mới tại Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư hướng dẫn về thuế đã được Công ty hướng dẫn cặn kẽ cho toàn bộ nhân viên, qua đó giúp ACE làm dịch vụ kế toán cho khách hàng của Công ty tự tin hơn khi tư vấn, tính toán thuế, nộp báo cáo thuế cho khách hàng trong thời gian tới.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/11/2014.

Xem nội dung slide tập huấn/strong>