Cơ cấu tổ chức Công ty

1. Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng

 

Sdtc(1)

 

2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:

Chức năng, nhiệm vụ phòng hành chính nhân sự;

Chức năng, nhiệm vụ phòng tài chính, kế toán;

Chức năng, nhiệm vụ phòng kinh doanh;

Chức năng, nhiệm vụ phòng tư vấn đầu tư;

Chức năng, nhiệm vụ phòng dịch vụ kế toán;

Chức năng, nhiệm vụ phòng đào tạo, phát triển;

 

3. Quy định lề lối làm việc tại Công ty:

Quy định lề lối làm việc tại Công ty

 

Tin liên quan