Xây dựng chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của ngành Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đưa ra một số giải pháp chỉ đạo ngành Thuế tập trung thực hiện, trong đó có nhiệm vụ xây dựng chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu của cơ quan Thuế và của công chức thuế nói chung. Theo Bộ trưởng, Tổng cục Thuế cần căn cứ trên các chỉ tiêu đánh giá hàng năm như: Thu NSNN; Hướng dẫn người nộp thuế khai thuế và tỷ lệ nợ đọng thuế so với số thuế thực thu; Thanh tra, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN và kết quả kiểm tra nội bộ hàng năm; Giải quyết khiếu nại, kết quả giải quyết các văn bản vướng mắc đề nghị xử lý của người nộp thuế; Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị… để cụ thể hoá thành chế độ trách nhiệm công vụ ngành Thuế.

Thực tế, thời gian qua, ngành Thuế vẫn còn có những tồn tại như: Trả lời, xử lý các kiến nghị, vướng mắc của người nộp thuế chưa kịp thời, thống nhất; Công tác thanh, kiểm tra thuế còn chậm ban hành kết luận, thường kéo dài thời gian; công tác hoàn thuế chưa kịp thời dẫn tới ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; Vẫn còn hiện tượng cán bộ thuế nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người nộp thuế, vi phạm, kỷ cương, kỷ luật của Ngành.

Theo Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam, hiện nay, Tổng cục Thuế đang tổ chức các đoàn công tác nắm bắt tình hình tại các địa phương để chấn chỉnh kịp thời tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

 

Trong khi ngành Thuế đang xây dựng Bảng mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của công chức thuế trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; xây dựng chế độ trách nhiệm công vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế…, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã chỉ đạo 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện các biện pháp như: Tăng cường kỷ cương kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tới tất cả công chức thuế; thực hiện rà soát, phân loại và triển khai xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc mà người nộp thuế có văn bản kiến nghị giải quyết.

 

"Từ nay trở đi, khi tiếp nhận văn bản đề nghị giải đáp, hỗ trợ của người nộp thuế, các phòng chức năng có trách nhiệm giải quyết kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định trong Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật về thuế liên quan. Trường hợp nội dung vướng mắc chưa được quy định rõ hoặc chưa có quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thì phải báo cáo cơ quan Thuế cấp trên và báo cho người nộp thuế biết để thuận tiện liên hệ"- Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo.

 

Theo đó, đơn vị nào có công chức không chấp hành các quy định này, gây khó khăn, phiền hà, cố tình kéo dài thời gian trả lời, giải đáp gây thiệt hại cho người nộp thuế, thất thu NSNN thì công chức được phân công trực tiếp nhiệm vụ và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Toàn ngành Thuế đang phát động phong trào thi đua nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức để khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm, phát huy sáng kiến cải tiến, tạo bước chuyển biến căn bản trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, trong thái độ, tác phong, ứng xử với người nộp thuế, phát hiện và nhân rộng kịp thời các nhân tố tích cực để các công chức khác học tập.

 

Theo baohaiquan.vn

Tin liên quan