THUẾ GTGT KHI XUẤT HÓA ĐƠN TẶNG QUÀ ĐƯỢC TÍNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

HỎI SAI – ĐÁP TRẬT

 

Hỏi: Công ty em có mua quà tặng cho khách hàng, khi tặng Công ty phải xuất hoá đơn theo quy định trong đó có 10% thuế GTGT. Như vậy số thuế GTGT này Công ty có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Xuất hóa đơn khi tặng quà
Xuất hóa đơn khi tặng quà

Lẽ ra, câu hỏi phải là:

Công ty em có mua hàng tặng khách hàng, khi tặng Công ty phải xuất hoá đơn theo quy định. Tuy nhiên, số tiền thuế GTGT này Công ty em không thu từ khách hàng mà tự nộp thay cho người nhận. Như vậy, số thuế mà Công ty em bỏ ra nộp thay này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

 

Đặt vấn đề: Xét về bản chất, đây không phải là số thuế GTGT mà chính là phần tài sản mà bên tặng quà phải bỏ ra cùng với giá trị món quà khi biếu, tặng cho bên được nhận quà hay nói cách khác bên tặng quà tặng luôn cả phần nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp cho bên nhận.

Nguyên tắc tôn trọng bản chất hơn hình thức
Nguyên tắc tôn trọng bản chất hơn hình thức

Như vậy về mặt hạch toán kế toán, nếu đúng bản chất của giao dịch thì phải ghi nhận như sau:

 

Nợ chi phí tiền quà trước thuế

Nợ tiền thuế phải thu

Có thuế GTGT đầu ra phải nộp

Có giá trị quà tặng

 

VD: Công ty A, mua 10 hộp bánh trung với tổng giá trị trước thuế là 10 triệu đồng, thuế GTGT 10% để tặng cho khách hàng

Khi tặng, Công ty A xuất hoá đơn cho khách hàng và ghi nhận bút toán kế toán như sau:

 

Nợ 641/642                 10tr

Nợ 131/138                   1tr

Có 3331                                    1tr

Có 111/112/156                       10tr

 

Do khi tặng Công ty A không thu số tiền thuế này mà tự mình thanh toán nộp/khấu trừ với cơ quan thuế. Do đó, việc ghi nhận bút toán phải thu tương ứng là không đảm bảo nguyên tắc hạch toán khoản phải thu theo hướng dẫn tại Thông tư 200 nên thay vì ghi nhận số tiền thuế này là khoản phải thu, Công ty phải tính toàn bộ vào khoản chi phí tương ứng với giá trị tài sản giảm đi, việc ghi nhận như sau:

 

Nợ 641/642                 11tr

Có 3331                                    1tr

Có 111/112/156                       10tr

 

Với cách ghi nhận này, nhiều ACE đã nhằm tưởng việc ghi nhận phần giảm giá trị tài sản ghi nhận vào chi phí trong kỳ thành tính thuế GTGT vào chi phí trong kỳ nên đã gửi văn bản hỏi các cơ quan thuế với nội dung thuế GTGT quà tặng khi xuất hoá đơn cho khách hàng có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không? Kết quả, nhiều cơ quan thuế đã hướng dẫn khoản thuế này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Tuy nhiên, theo trình bày trên, khoản chi phí này hoàn toàn không liên quan đến thuế GTGT khấu trừ mà chính là khoản tài sản (có thể là tài sản tiền tệ hoặc phi tiền tệ) mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tặng cho khách hàng. Người hỏi không rõ ràng, không hiểu đúng bản chất của nghiệp vụ phát sinh nên kết quả nhận được hoàn toàn không như mong muốn.

Chưa biết ĐÚNG - SAI, thay nhau CHIA SẺ
Chưa biết ĐÚNG – SAI, thay nhau CHIA SẺ

Như vậy với nghiệp vụ này tôi hạch toán gọi như trên nhiều ACE không hiểu nên xin ghi đầy đủ và rõ ràng nhất để chúng ta hiểu đúng bản chất khi giải trình cho các bên liên quan theo quan, ghi nhận kế toán như sau:

Khi mua hàng có thuế GTGT

Nợ 156      10

Nợ 133        1

Có 111/112       11

Khi xuất hoá đơn GTGT hàng tặng

Nợ 641/642      10

Nợ 138              1 (tiền thuế phải thu lại)

Có 3331             1

Có 156                  10

Không thu tiền thuế từ người nhận mà người tặng phải bỏ ra nộp thay

Nợ 641/642       1

Có 138                  1

Kết chuyển thuế GTGT

Nợ 3331         1

Có 133               1

KẾT LUẬN: Việc doanh nghiệp bỏ ra một khoản tài sản để cho, biếu, tặng cho khách hàng trong trường hợp trên đáp ứng đúng quy định tại khoản 1, Điều 9, Luật thuế TNDN, khoản 1, Điều 9, Nghị định quy định chi tiết về Luật thuế TNDN và khoản 1, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC và không thuộc các trường hợp không được trừ được quy định tại khoản 2 của các văn bản trên. Do đó, đây là khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tin liên quan