Thông tư số 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP

Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

Mời download nội dung Thông tư số 219/2013/TT- BTC: Thong tu 219 – BTC.doc

Tin liên quan