Thông tư 200/2014/TT-BTC – Các phụ lục đính kèm

pl(1)

Tuy nhiên, trong nội dung văn bản còn thiếu phần Phụ lục đính kèm. Đây là một phần không thể tách rời của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 

Để giúp bạn đọc và những người làm kế toán thuận tiện hơn trong việc triển khai áp dụng Thông tư vào công việc của mình, chúng tôi đính kèm theo đây các Phụ lục liên quan để Quý vị sử dụng cho công việc của mình.

 

Phụ lục số 1DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 2: BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Tin liên quan