Thời hạn nộp báo cáo thuế trong năm 2014

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐỒNG HƯNG

DHASC CO., LTD.

TỔNG HỢP THỜI HẠN NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ 

Năm 2014

Tháng

Thời hạn
nộp

Dành cho DN
Nộp Báo cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN
Nộp Thuế GTGT theo Tháng

1

20/01/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T12/2013
■ Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có)
30/01/2014 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2013 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013
■ Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013(nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2013
■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2013
Nộp tiền thuế Môn bài năm 2014

2

20/02/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T1/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có)

3

20/03/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T2/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có)
30/03/2014  Quyết toán Thuế TNDN năm 2013
Quyết toán thuế TNCN năm 2013
Báo cáo Tài chính năm 2013

4

20/04/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T3/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có)
30/04/2014 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2014 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014
■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014

5

20/05/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T4/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có)

6

20/06/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T5/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có)

7

20/07/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T6/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có)
30/07/2014 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2014 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014
■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

8

20/08/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T7/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có)

9

20/09/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T8/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có)

10

20/10/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T9/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T9/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T9/2014 (nếu có)
30/10/2014 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2014(nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014
■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014

11

20/11/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T10/2014(nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T10/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T10/2014 ( nếu có)

12

20/12/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T11/2014(nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T11/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T11/2014(nếu có)

1

20/01/2015 ■ Tờ khai Thuế TNCN T12/2014(nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T12/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T12/2014(nếu có)
30/01/2015 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2014(nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014
■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014

Ghi chú:           Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

                            – Đơn vị kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

                             – Đơn vị mới thành lập sẽ nộp thuế GTGT theo tháng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

                            – Thuế nhà thầu nộp theo tháng hoặc theo từng lần phát sinh;

                           – Thuế chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn kê khai theo từng lần phát sinh;

Tin liên quan