Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN

Mục tiêu của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN (MRA) là cung cấp một khuôn khổ chung cho việc thừa nhận lẫn nhau giữa các nước ASEAN trong việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán nhằm tạo thuận lợi cho việc đàm phán các thỏa thuận về thừa nhận lẫn nhau trong việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán giữa các nước ASEAN, cũng như đẩy mạnh việc trao đổi thông tin và chuyên môn, kinh nghiệm và các thông lệ tốt nhất phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi nước ASEAN.
 
Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN (MRA) cũng ghi nhận quyền cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán của mỗi nước ASEAN tại lãnh thổ của mình và cũng lưu ý về trình độ phát triển không đồng đều trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, kiểm toán của các nước ASEAN.
 
Việc ký kết Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN (MRA) này sẽ khuyến khích các nước ASEAN sẵn sàng tham gia vào các thỏa thuận song phương, đa phương trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán.
 
Trước thực tế Quá thiếu các thông tin liên quan đến Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN (MRA) cho những người làm công tác kế toán và kiểm toán tại Việt Nam trong việc chuẩn bị các nến tản hết sức cần thiết cho quá trình hội nhập, Kế toán Đồng Hưng đính kèm theo đây toàn bộ nội dung thỏa thuận để Quý vị quan tâm có thể tham khảo.

Tin liên quan