Sẽ tăng lương tối thiểu theo vùng từ 1/1/2013

Theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2013 tới đây chia theo 4 vùng I, II, III, IV.

Cụ thể, vùng I tăng từ 2 triệu đồng/tháng lên 2.350.000 đồng/tháng; Vùng II tăng từ 1.780.000 đồng/tháng lên 2.100.000 đồng/tháng; Vùng III tăng từ 1.550.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng; Vùng IV tăng từ 1.400.000 đồng/tháng lên 1.650.000 đồng/tháng.

Nghị định quy định áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam);

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

1354855308 449521

Sẽ tăng lương tối thiểu theo vùng từ 1/1/2013

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng quy định như trên là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.

Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Nghị định 103/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2013.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã đưa ra 2 phương án để lấy ý kiến. Theo đó, phương án cao là tăng vùng 1 từ 2 triệu đồng/tháng lên 2,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 từ 1,78 triệu đồng lên 2,4 triệu đồng/tháng; vùng 3 từ 1,55 triệu đồng lên 2,13 triệu đồng/tháng; và vùng 4 từ 1,4 triệu đồng lên 1,93 triệu đồng/tháng. Phương án thấp vùng 1 tăng lên 2,5 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 2,25 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 1,95 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 1,8 triệu đồng/tháng.

afamily.vn

 

Tin liên quan