Quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Trong đó, Tổng Cục thuế lưu ý Cơ quan thuế các cấp một số điểm chính như sau:

 

– Cơ quan Thuế các cấp áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo ứng dụng công nghệ thông tin Phân tích thông tin rủi ro của Người nộp thuế – ứng dụng TPR. Ứng dụng TPR là ứng dụng phân tích thông tin rủi ro đối với người nộp thuế được quản lý tập trung tại Tổng cục Thuế.

 

Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế phê duyệt bộ tiêu chí phân tích thông tin rủi ro người nộp thuế phục vụ công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế và quy trình phân tích, đánh giá thông tin rủi ro người nộp thuế phục vụ công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định này làm cơ sở phân tích, đánh giá thông tin rủi ro về thuế của người nộp thuế phục vụ lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng cho việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2016 tại Cơ quan Thuế các cấp."

 

 

Xem nội dung Quyết định số 2176/QĐ/TCT

Tin liên quan