Phạt sai doanh nghiệp, ai phải chịu trách nhiệm?

Ngày lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là ngày nào?

dc

 

Lại một câu hỏi đặt ra là: ngày phát hành hóa đơn đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ là thời điểm nào? Trường hợp nhận tạm ứng hoặc nhận tiền cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng, nhưng chưa cung cấp dịch vụ thì phải xuất hóa đơn không?

Nội dung trả lời của BTC tại Công văn số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013:

"Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế, thẩm định giá; khảo sát; thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung cấp dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khỏan tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng này"

Thế nhưng theo mục a, khoản 2, Điều 16 của Thông tư 153/2010/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Chớ chêu thay trong trường hợp này, theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP thì:

3. Ngày lập hóa đơn là ngày người bán và người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hóa, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Các trường hợp pháp luật quy định chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký thì ngày lập hóa đơn là ngày bàn giao hàng hóa.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Như vậy trong trường hợp này Thông tư lại quy định hoàn toàn khác với Nghị định?

Doanh nghiệp biết căn cứ theo văn bản nào để thực hiện cho đúng?

Việc các Cục thuế địa phương căn cứ theo Thông tư để PHẠT doanh nghiệp trong trường hợp nhận tiền cọc khi cung cấp dịch vụ có trái với quy định không? Nếu trái, ai là người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Tin liên quan