Luật Kế toán số 88/2015/QH13

Từ ngày 01/01/2017, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, có những nội dung đáng chú ý như sau:

– Luật Kế toán vẫn giữ nguyên các đối tượng như luật 2003;

– Về dịch vụ kế toán luật nêu rõ việc tư vấn kế toán cũng được xem là cung cấp dịch vụ kế toán và vì thế vẫn buộc phải đăng ký hành nghề theo quy định;

– Một điểm rất mới và lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam đó là việc xác định phù hợp với giá thị trường, có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị;

– Luật nói rõ chỉ chấp nhận hình thức kế toán tài chính và kế toán quản trị không chấp nhận các hình thức kế toán khác;

– Dành riêng một chương để quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán (từ Điều 57 đến Điều 70).

– Trường hợp chứng từ điện tử được lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

– Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và các tài sản hoặc nợ phải trả có giá trị biến động thường xuyên phải được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.

– Báo cáo tài chính nhà nước.
 
– Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ .

 
– Một nội dung rất mới đáp ứng nhu cầu hội nhập của Việt Nam trong thời gian tới, chấp nhận cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định kiểm tra kế toán đối với các đơn vị kế toán trên địa bàn do mình quản lý.

 
Và nhiều nội dung  hướng dẫn khác

 

Tải Luật kế toán 88/2015/QH13

Tin liên quan