Thông tư số 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) Chuẩn mực kế toán đợt 1 ban hành theo Quyết định số 149/2001/QÐ-BTC, ngày 31-12-2001 của Bộ Tài chính

Thông tư số 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/10/2002 Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) Chuẩn mực kế toán đợt 1 ban hành theo Quyết định số 149/2001/QÐ-BTC, ngày 31-12-2001 của Bộ Tài chính

Leave a Reply