Thông tư số 60/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán

Thông tư số 60/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/06/2006 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán.

Leave a Reply