Thông tư số 42/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 03 năm 2012 hướng dẫn Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg

Thông tư số 42/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 03 năm 2012 hướng dẫn Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Bộ Tài chính ban hành

Leave a Reply