Thông tư số 23/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 23/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Leave a Reply