Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá HTK, tổn thất các khoản ĐTTC, nợ phải thu khó đòi và BHSP, hàng hoá, CTXL

Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá HTK, tổn thất các khoản ĐTTC, nợ phải thu khó đòi và BHSP, hàng hoá, CTXL

Leave a Reply