Thông tư số 21/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) Chuẩn mực kế toán đợt 5 ban hành theo Quyết định số 100/2005/QÐ-BTC, ngày 28-12-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 21/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) Chuẩn mực kế toán đợt 5 ban hành theo Quyết định số 100/2005/QÐ-BTC, ngày 28-12-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Leave a Reply