Thông tư số 20/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán đợt 4 ban hành theo Quyết định số 12/2005/QÐ-BTC, ngày 15-02-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 20/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán đợt 4 ban hành theo Quyết định số 12/2005/QÐ-BTC, ngày 15-02-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Leave a Reply