Thông tư số 123/2012/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124, Nghị định số 122 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Thông tư số 123/2012/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124, Nghị định số 122 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN.

Leave a Reply