Thông tư số 122/2004/TT- BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2004 Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Thông tư số 122/2004/TT- BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2004 Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Leave a Reply