Thông tư số 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (6) Chuẩn mực kế toán đợt 2 ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (6) Chuẩn mực kế toán đợt 2 ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Leave a Reply