Thông tư số 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/11/2005 Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

Thông tư số 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/11/2005 Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

Leave a Reply