Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/ BTC- BNV của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ ngày 16/06/2005 Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách

Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/ BTC- BNV của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ ngày 16/06/2005 Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Leave a Reply