Thông tư 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam…

Thông tư 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam…

Leave a Reply