Thông tư 39/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15/12/2011 Quy định về Kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 39/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15/12/2011 Quy định về Kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Leave a Reply