Thông tư 34/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về Sửa đổi Thông tư 228/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng …

Thông tư 34/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về Sửa đổi Thông tư 228/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng …

Leave a Reply