Thông tư 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 và Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung …

Thông tư 169/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 và Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2012 và thay thế Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Leave a Reply