Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012 Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012 Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.

Leave a Reply