Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012.

Leave a Reply