Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn NĐ 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và NĐ 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

Thông tư 06/2012/TT- BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ. Thông tư này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2012.

Leave a Reply