Quyết định số 97 /2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 105/1999/QĐ-BTC ngày 30/8/1999

Quyết định số 97 /2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 105/1999/QĐ-BTC ngày 30/8/1999.

Leave a Reply