Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chứ niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chứ niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

Leave a Reply