Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 01/12/2005 về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

Leave a Reply