Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Qui chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán

Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/09/2004 ban hành Qui chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Leave a Reply