Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Qui chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/07/2004 về việc ban hành Qui chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

Leave a Reply