Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán

Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/07/2005 về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán

Leave a Reply