Quyết định số 45/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Chế độ kế toán Dự trữ quốc gia”

Quyết định số 45/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Chế độ kế toán Dự trữ quốc gia”.

Leave a Reply