Quyết định số 443/QĐ-BTC ngày 1/3/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình xây dựng, ban hành và công bố chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Quyết định số 443/QĐ-BTC ngày 1/3/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình xây dựng, ban hành và công bố chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Leave a Reply