Quyết định số: 43/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/04/2006 về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng ”

Quyết định số: 43/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/04/2006 về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng ”

Leave a Reply