Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành

Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán"

Leave a Reply