Quyết định số 32/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Qui chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá

Quyết định số 32/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/05/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Qui chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá.

Leave a Reply