Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 05 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4)

Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/03/2003 về việc ban hành và công bố 05 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4)

Leave a Reply