Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2)

Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/12/2000 về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2)

Leave a Reply