Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5)

Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/11/2003 về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5)

Leave a Reply