Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)

Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2002 về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)

Leave a Reply