Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán DN (Thay thế CĐKT DN ban hành theo Quyết định 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của BTC

Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán DN (Thay thế CĐKT DN ban hành theo Quyết định 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của BTC

Leave a Reply