Quyết định số 149/2001/QÐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)

Quyết định số 149/2001/QÐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)

Leave a Reply